Panie, chcę ujrzeć Jezusa.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

02 kwietnia 2023

Weź dziś palmę i idź przywitać Jezusa pokornie wjeżdżającego na osiołku.

 

Zawołaj głośno:

 

Hosanna!

 

Błogosławiony, Jezus Chrystus, który przychodzi w imię Pańskie!

 

 

A kiedy już tłum się rozejdzie.

 

Kiedy opadnie wrzawa i entuzjazm.

 

Kiedy zacznie przygasać światło.

 

Ty nadal idź za Jezusem.

 

Aby ujrzeć Jezusa Zmartwychwstałego przychodzącego w pełnej Światłości.

 

 

Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw.

 

Wołano:

 

Hosanna!

 

Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, oraz: Król Izraela!

 

A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane:

 

Nie bój się, Córo Syjonu! Oto Król twój przybywa, siedząc na oślęciu.

 

Z początku Jego uczniowie nie zrozumieli tego.

 

Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili.

 

Dawał więc świadectwo ten tłum, który był z Nim wtedy, kiedy Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z martwych.

 

Dlatego też tłum wyszedł Mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że ten znak uczynił.

 

Faryzeusze zaś mówili jeden do drugiego:

 

Widzicie, że nic nie uzyskacie? Oto świat poszedł za Nim.

 

A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy.

 

Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc:

 

Panie, chcemy ujrzeć Jezusa.

 

Filip poszedł i powiedział Andrzejowi.

 

Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

 

A Jezus dał im taką odpowiedź:

 

Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy.

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:

 

Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity.

 

Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

 

Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

 

A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

 

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć?

 

Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny.

 

Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę.

 

Ojcze, wsław imię Twoje!

 

Wtem rozległ się głos z nieba:

 

Już wsławiłem i jeszcze wsławię.

 

Stojący tłum [to] usłyszał i mówił:

 

Zagrzmiało!

 

Inni mówili:

 

Anioł przemówił do Niego.

 

Na to rzekł Jezus:

 

Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was.

 

Teraz odbywa się sąd nad tym światem.

 

Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz.

 

A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.

 

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

 

Na to tłum Mu odpowiedział:

 

Myśmy się dowiedzieli z Prawa, że Mesjasz ma trwać na wieki.

 

Jakżeż ty możesz mówić, że trzeba wywyższyć Syna Człowieczego?

 

Któż to jest ten Syn Człowieczy?

 

Odpowiedział im więc Jezus:

 

Jeszcze przez krótki czas jest wśród was światłość.

 

Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła.

 

A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.

 

Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości.

 

To powiedział Jezus i odszedłszy, ukrył się przed nimi.

 

J 12, 12-36

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 6, 16-24

 

2 List do Koryntian 6

 

Księga Kapłańska 27

 

Księga Liczb 1

 

Księga Jeremiasza 42

 

---

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

 

Arek

 

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego