Statut FUNDACJI BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

teks jednolity z dnia 16 lipca 2018 roku

 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. FUNDACJA BOGActwo Rozwoju, Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Katarzynę i Arkadiusza Piotra Tomczyk zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Blajera w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy
  ul. Limanowskiego 35/1-2 w dniu 11 kwietnia 2018 roku.
 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r.
  o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

 

§ 2

 

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, filie i oddziały.
 5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, pieczęci i symboli.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ds. edukacji.
 7. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną.

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

 

Celami Fundacji są:

 

 1. Propagowanie rozwoju osobistego i duchowego człowieka w oparciu
  o Biblię i wartości chrześcijańskie.
 2. Wspieranie osób dorosłych, dzieci i młodzieży na każdym etapie
  i w każdym obszarze życia w rozwoju osobistym, duchowym, psychicznym, umysłowym, intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym, społecznym, rodzinnym, artystycznym.
 3. Wspieranie osób w przemianie życia oraz odkrywaniu, wydobywaniu
  i rozwijaniu talentów oraz indywidualnych i społecznych predyspozycji.
 4. Wspieranie osób w przełamywaniu barier i ograniczeń wewnętrznych człowieka oraz pokonywaniu codziennych trudności życiowych.
 5. Kształtowanie oraz propagowanie postaw i wartości chrześcijańskich.
 6. Integracja i budowanie jedności międzyludzkiej, tworzenie wspólnot i rozwój lokalnych społeczności budowanych na wartościach chrześcijańskich.
 7. Organizacja i wspieranie edukacji, nauki, oświaty, wychowania i kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 8. Organizacja i wspieranie turystyki, łączenie różnych form wypoczynku oraz aktywności fizycznej z rozwojem osobistym i duchowym.
 9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej wśród pracowników oraz pracodawców ze wspieraniem budowania tej współpracy na wartościach.
 10. Ochrona i promocja zdrowia.
 11. Promocja i organizacja wolontariatu.
 12. Działalność charytatywna i dobroczynna.

 

 

§ 4

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Organizowanie, tworzenie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie spotkań, szkoleń, kursów, programów rozwojowych, konferencji, seminariów, warsztatów, wykładów, zjazdów, rekolekcji, pielgrzymek, koncertów, festiwali, wystaw, wyjazdów, obozów.
 2. Inicjatywy rozwojowe organizowane i prowadzone stacjonarnie oraz poprzez Internet i inne formy działania i kontaktu na odległość.
 3. Tworzenie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie lokalnych klubów rozwoju, wspólnot oraz innych podobnych integrujących inicjatyw społecznych i chrześcijańskich.
 4. Działalność kulturalną, artystyczną, edukacyjną i badawczą.
 5. Działalność konsultacyjną i doradczą.
 6. Upowszechnianie i wspieranie idei wolontariatu.
 7. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym i prywatnym w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
 8. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego, rodzinnego i grupowego o charakterze psychologicznym, fizycznym oraz duchowym.
 9. Prowadzenie działalności prewencyjnej i profilaktycznej w zakresie patologii stylu życia, chorób społecznych i cywilizacyjnych.
 10. Działalność wydawniczą, produkcję filmową i fonograficzną oraz rozprowadzanie materiałów m.in. książek, e-booków, audiobooków, czasopism, poradników, broszur, biuletynów, płyt i innych nośników multimedialnych.
 11. Promocję sztuki i artystów chrześcijańskich.
 12. Prowadzenie tematycznych serwisów, platform, aplikacji i stron internetowych.

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 5

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych przyznanej przez Fundatorów oraz dochody i inne mienie uzyskane przez Fundację w toku jej działalności.

 

 

§ 6

 

Przychody Fundacji pochodzą z:

 

 1. darowizn, spadków, zapisów, sponsorów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. zbiórek, imprez, akcji publicznych,
 4. majątku Fundacji,
 5. odsetek i lokat bankowych,
 6. odliczeń podatkowych,
 7. odpłatnej działalności statutowej Fundacji.

 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 7

 

Władzami Fundacji są:

 

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Fundatorzy mogą powołać Radę Fundacji, zwaną dalej Radą.

 

 

§ 8

 

Zarząd Fundacji.

 

 1. Zarząd składa się z minimum 2 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy na czas nieokreślony.
 3. Kolejne składy Zarządu na czteroletnią kadencję powołuje, Rada po jej wcześniejszym powołaniu przez Fundatorów.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji,
  2. śmierci członka Zarządu,
  3. odwołania przez Radę Fundacji.

 

 

§ 9

 

Do zadań Zarządu należą w szczególności:

 

 1. Kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Realizowanie celów statutowych Fundacji.
 3. Przygotowanie planów merytorycznych i finansowych działalności Fundacji.
 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
 5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
 6. Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych oraz lokalnych oddziałów Fundacji.
 7. Powoływanie i odwoływanie liderów jednostek organizacyjnych oraz lokalnych oddziałów Fundacji.
 8. Zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
 9. Składanie wniosków do Rady Fundacji.
 10. Zarząd po powołaniu Rady zobowiązany jest jej przedkładać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 11. Ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele statutowe osobom fizycznym i prawnym.
 12. Prowadzi inne sprawy nie zastrzeżone dla Rady Fundacji.

 

 

§ 10

 

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje w miarę potrzeb Prezes Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 4. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

 

 

§ 11

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub co najmniej dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

 

§ 12

 

Rada Fundacji.

 

 1. Rada jest organem kontrolnym, inicjującym, doradczym i opiniującym Fundacji.
 2. Termin powołania Rady i pierwszy skład Rady ustalają Fundatorzy w oświadczeniu o powołaniu Rady.
 3. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Rada składa się z co najmniej 2 członków i jest wybierana na siedmioletnią kadencję. Rada może podjąć uchwałę o skróceniu swojej kadencji.
 5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 6. Członkostwo Rady ustaje wskutek:
  1. śmierci członka,
  2. pisemnego zrzeczenia się członkostwa,
  3. odwołania ze składu Rady w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady,
  4. objęcia funkcji członka Zarządu.
 7. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów.

 

 

§ 13

 

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.
 2. Wyrażanie opinii w sprawach działalności Fundacji.
 3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności.
 4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
 5. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.
 6. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 7. Zatwierdzanie planów i programów działania Fundacji.

 

 

§ 14

 

 1. Pracami Rady kieruje jej przewodniczący, wybrany spośród jej grona przez członków Rady.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek zgłoszony na piśmie przez innego członka Rady lub Zarządu.
 3. Rada podejmuje uchwały przy obecności co najmniej połowy swoich członków zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez konieczności odbywania posiedzeń w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 5. W posiedzeniach Rady Fundacji za zgodą Przewodniczącego Rady mogą uczestniczyć Fundatorzy, Zarząd Fundacji, a także inne zaproszone osoby.
 6. Rada Fundacji jest powoływana na siedmioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.

 

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 15

 

 1. Zmian w statucie Fundacji może dokonywać Rada Fundacji.
 2. Przed powołaniem Rady zmian w statucie może dokonywać Zarząd Fundacji.
 3. Zmian można dokonać na drodze uchwały za zgodą wszystkich członków.
 4. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

 

§ 16

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji lub Zarząd do czasu powołania Rady.
 3. Połączenia można dokonać na drodze uchwały za zgodą wszystkich członków.

 

 

§ 17

 

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, dyplomy, nagrody, wyróżnienia, certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla fundacji oraz przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 

 

§ 18

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza Prezes Zarządu lub inna osoba wskazana przez Radę Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada lub przed jej powołaniem Zarząd bezwzględną większością głosów.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego