Jak brzmi jedno z najważniejszych pytań 
jakie usłyszysz w całym swoim życiu?

Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie?

Mt 16, 15

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

10 maja 2023

Pokój Tobie!

 

 

Dziś w 130 z 365 dni wspólnego czytania Pisma Świętego dostajemy Ewangelię, która przemieniła całe moje życie.

 

Od tego Słowa zaczęło się moje nawracanie.

 

Jezus dał mi obietnicę, objawił mi i wyznaczył dzieło, do którego mnie powołuje.

 

Jezus nadał mi tego dnia nowe imię.

 

Ty jesteś tą ważną cząstką wypełniania się tej obietnicy Boga.

 

Przeczytaj teraz tą bardzo Dobrą Nowinę.

 

Jezus zadaje tu ważne pytanie.

 

Jedno z najważniejszych pytań jakie usłyszysz w całym swoim życiu.

 

 

 

(13) Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:

 

Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?

 

(14) A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków.

 

(15) Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie?

 

(16) Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

 

(17) Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony.

 

Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

 

(18) Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała] i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

 

(19) I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

 

(20) Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

 

Ewangelia Mateusza 16, 13-20

 

 

 

To jedno z najważniejszych pytań, jakie usłyszysz w swoim życiu Jezus zadaje uczniom:

 

A wy za kogo Mnie uważacie?

 

 

Jezus dziś pyta osobiście Ciebie:

 

Za kogo Ty Mnie uważasz?

 

Kim jestem osobiście dla Ciebie?

 

 

 

W Biblii możemy znaleźć ponad sto różnych określeń Jezusa.

 

Takich, którymi Jezus sam siebie nazywa, jak również to, jak inni mówią o Jezusie.

 

Podam Ci kilka dla przykładu:

 

 

Jezus jest Synem Boga.

 

Mesjaszem

 

Chrystusem

 

Prorokiem

 

Słowem

 

Nauczycielem

 

Drogą

 

Prawdą

 

Życiem

 

Duchową Skałą

 

Żywym Kamieniem

 

Mądrością

 

Sprawiedliwością

 

Uświęceniem

 

Odkupieniem

 

Wybawicielem

 

Chlebem Życia

 

Pośrednikiem

 

Światłością Świata

 

Krzewem Winnym

 

Dobrym Pasterzem

 

Bramą

 

Świętym Sługą

 

Głową Kościoła

 

Królem

 

Arcykapłanem

 

Panem

 

Barankiem Bożym

 

Zbawicielem

 

Naszą Paschą

 

Początkiem Stworzenia

 

Alfa i Omega

 

Pierwszy i Ostatni

 

Początek i Koniec

 

Synem Człowieczym

 

Zmartwychwstaniem

 

Oblubieńcem

 

Człowiekiem

 

Bogiem

 

 

 

Miałem napisać kilka, wyszło kilkadziesiąt 😊

 

Zwróć uwagę, jak jest ich dużo i że wszystkie te określenia Jezusa są prawdziwe.

 

Te słowa mogą być Ci pomocne w Twoim osobistym odpowiedzeniu na pytanie:

 

Kim dla Ciebie osobiście jest Jezus?

 

 

Jednak to tylko pomoc.

 

Nie chodzi, żebyś Ty sam, we własnej ludzkiej mądrości wydedukował i odpowiedział na to pytanie.

 

Piotr na pytanie Jezusa nie odpowiedział sam z siebie.

 

Jezus mówi o tym wprost.

 

Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

 

Piotr dał Jezusowi odpowiedź, którą objawił mu Ojciec Niebieski.

 

 

Jak Tobie Bóg Ojciec może objawić odpowiedź, na to jedno z najważniejszych pytań jakie usłyszysz w swoim całym życiu?

 

 

Spróbuj dziś znaleźć chwilę na osobiste spotkanie z Jezusem.

 

Usiądź w ciszy, zamknij oczy.

 

Usłysz w swoim sercu to pytanie Jezusa:

 

Za kogo Ty Mnie uważasz?

 

Kim jestem osobiście dla Ciebie?

 

Wsłuchuj się w to pytanie.

 

Nasłuchuj odpowiedzi.

 

 

Więcej o tym jak usłyszeć tą odpowiedź, którą ma objawić Ci Ojciec Niebieski napiszę w kolejnych listach.

 

O tym również planuję dużo powiedzieć na naszym spotkaniu online, które planuję na wtorek 30 maja wieczorem.

 

Jak pasuje Ci ten termin?

 

Która godzina byłaby dla Ciebie najkorzystniejsza na początek spotkania?

 

 

 

 

130 z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 16, 13-20

 

Psalm 35

 

Księga Powtórzonego Prawa 13

 

Księga Przysłów 30

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego