5 z 11 Słów Boga z błogosławieństwem o wierze, nadziei i miłości

Wstaję przed świtem i wołam; w słowach Twoich pokładam ufność.

Do późnej nocy czuwam, aby rozważać Twoje słowa.

Ps 119, 147-148

 

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

01 marca 2022

5 z 11 wyjątkowych rozdziałów Biblii, w którym przeczytasz o błogosławieństwie i trzech cnotach Boskich wierze, nadziei i miłości.

 

Niech to Słowo Boga będzie dla Ciebie błogosławieństwem przez, które z mocą wzrosną i pięknie rozwiną się w Tobie wiara, nadzieja i miłość.

 

 

 

Psalm 119

 

Alef

 

Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z Prawem PANA.

 

Szczęśliwi, którzy słuchają Jego pouczeń, całym sercem szukają Jego woli.

 

Którzy nie dopuszczają się nieprawości, lecz chodzą drogami, które On wskazał.

 

Ty dałeś swoje przykazania, aby przestrzegano ich pilnie.

 

Oby moje drogi prowadziły do zachowywania Twoich ustaw!

 

Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę się wpatrywał we wszystkie Twe nakazy.

 

Sławić Cię będę, PANIE, szczerym sercem, gdy się nauczę Twoich sprawiedliwych wyroków.

 

Będę przestrzegał ustaw Twoich, abyś mnie nigdy nie odrzucił.

 

Bet

 

W jaki sposób młodzieniec prostuje swą drogę? Zachowując Twoje słowa!

 

Całym sercem szukam Twojej woli; nie odtrącaj mnie od nakazów Twoich!

 

W mym sercu zachowuję Twoje słowa, abym nie zgrzeszył przeciw Tobie.

 

Błogosławiony jesteś, PANIE, naucz mnie Twoich ustaw.

 

Mymi wargami ogłaszam wszystkie wyroki ust Twoich.

 

Na drodze Twych pouczeń znajduję radość większą niż z wielkiego bogactwa.

 

Rozmyślam o Twoich przykazaniach i rozważam drogi Twoje.

 

Roztrząsam Twoje ustawy, nie zapominam o Twych słowach.

 

Gimel

 

Daj zapłatę Twemu słudze, a będę żył i strzegł słów Twoich!

 

Usuń to, co zasłania mi oczy, bym mógł rozważać cuda Twego Prawa.

 

Jestem pielgrzymem na ziemi, nie kryj przede mną Twych nakazów.

 

Omdlewam z nieustannej tęsknoty za Twoimi wyrokami.

 

Skarciłeś pyszałków; przeklęci, którzy uchylają się od Twych nakazów!

 

Oddal ode mnie hańbę i wzgardę, bo szukam Twoich pouczeń.

 

Oto władcy zasiedli, żeby mnie oskarżać, lecz sługa Twój rozmyśla o Twoich ustawach.

 

Gdyż Twoje pouczenia są dla mnie rozkoszą, są one moimi doradcami.

 

Dalet

 

Leżę w proch powalony, ożyw mnie zgodnie z Twym słowem.

 

Opisałem moje drogi, a Ty mnie wysłuchałeś; naucz mnie ustaw Twoich!

 

Ukaż mi drogę Twych przykazań, a będę rozważać Twoje cuda.

 

Zalewam się łzami ze smutku, umocnij mnie Twymi słowami!

 

Oddal ode mnie drogę kłamstwa, okaż mi łaskę poprzez Twoje Prawo!

 

Wybrałem drogę prawdy i nie zapomniałem wyroków Twoich.

 

Przylgnąłem do Twoich pouczeń, PANIE, nie daj mi okryć się wstydem!

 

Biegnę drogą Twoich nakazów, bo rozszerzyłeś me serce.

 

He

 

PANIE, ukaż mi drogę Twych ustaw, a zawsze będę jej szukał.

 

Daj mi zrozumienie, bym mógł badać Twe Prawo i przestrzegać go całym sercem.

 

Prowadź mnie ścieżką Twoich nakazów, ponieważ ją ukochałem.

 

Nakłoń me serce do Twoich pouczeń, a nie do chciwości!

 

Odwróć me oczy, by nie oglądały marności, ożyw mnie na Twej drodze.

 

Połóż przed swoim sługą Twoje słowo, aby czuł bojaźń przed Tobą.

 

Usuń ode mnie hańbę, której się boję, bo wyroki Twoje przynoszą radość.

 

Oto pragnę Twoich przykazań, w Twej sprawiedliwości obdarz mnie życiem.

 

Waw

 

Niech zstąpi na mnie Twoja łaska, PANIE, Twoje wybawienie, zgodnie z obietnicą,

 

a dam odpowiedź tym, co mi urągają, bo zaufałem słowom Twoim.

 

Nie odbieraj nigdy moim ustom słowa prawdy, bo zaufałem Twoim wyrokom.

 

Będę zawsze przestrzegał Twego Prawa, teraz i po wszystkie czasy.

 

Mogę kroczyć swobodnie, bo kieruję się Twoimi przykazaniami.

 

Będę głosił Twoje pouczenia wobec królów i nie będę się wstydził.

 

Rozważam Twoje nakazy, które gorąco ukochałem.

 

Wyciągam ręce ku umiłowanym nakazom Twoim i rozmyślam o Twoich ustawach.

 

Zajin

 

Wspomnij o Twojej obietnicy danej słudze Twemu, bo z nią wiążę moją nadzieję.

 

Ona pokrzepia mnie w utrapieniu, gdyż słowo Twoje daje mi życie.

 

Pyszni postępują niegodziwie, ja jednak nie odstępuję od Twego Prawa.

 

PANIE, pamiętam o odwiecznych wyrokach Twoich i są one dla mnie pociechą.

 

Obrzydzenie mnie ogarnia na widok bezbożnych, porzucających Twoje Prawo.

 

Ustawy Twoje stały się dla mnie pieśnią w miejscu mego wygnania.

 

PANIE, nocą wspominam imię Twoje i przestrzegam Twego Prawa.

 

Będzie to dla mnie pożyteczne, bym zachowywał Twoje przykazania.

 

Chet

 

PANIE, Ty jesteś moim udziałem; przyrzekłem strzec słów Twoich.

 

Błagam Cię z całego serca: Zmiłuj się nade mną zgodnie z Twoją obietnicą!

 

Rozważam drogi Twoje i kieruję kroki do Twoich pouczeń.

 

Nie lękam się, jestem gotów zachowywać Twoje nakazy.

 

Oplotły mnie więzy bezbożnych, lecz nie zapomniałem Twego Prawa.

 

O północy wstaję, by sławić Ciebie za sprawiedliwe wyroki Twoje.

 

Przyjaźnię się z tymi, co cześć Ci oddają i przestrzegają przykazań Twoich.

 

PANIE, ziemia jest pełna Twej łaski; naucz mnie ustaw Twoich.

 

Tet

 

Okazałeś dobroć Twemu słudze, zgodnie z Twoją obietnicą, PANIE.

 

Naucz mnie dobroci, karności i wiedzy, bo zawierzyłem Twoim nakazom.

 

Błądziłem, zanim doznałem upokorzenia, dlatego będę strzec Twojego słowa.

 

Jesteś dobry i czynisz dobrze, naucz mnie Twoich ustaw.

 

Pyszni zmyślają o mnie kłamstwa, lecz ja całym sercem przestrzegam Twych przykazań.

 

Otępiało w tłuszczu ich serce, a ja rozważam Prawo Twoje.

 

Dobre to dla mnie, żeś mnie upokorzył, bym się nauczył Twoich ustaw.

 

Lepsze jest dla mnie Prawo wydane przez Ciebie niż wielkie ilości złota i srebra.

 

Jod

 

Twoje ręce uczyniły mnie i ukształtowały; daj mi zrozumienie, bym się nauczył Twoich nakazów.

 

Czciciele Twoi cieszą się na mój widok, ponieważ zaufałem Twoim słowom.

 

Poznałem, PANIE, że wyroki Twe są sprawiedliwe i słusznie mnie upokorzyłeś.

 

Okaż mi swą łaskę, aby mnie pocieszyć, zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.

 

Niech zstąpi na mnie Twe miłosierdzie, a żyć będę, bo Prawo Twoje jest moją rozkoszą.

 

Niech się zawstydzą pyszni, co mnie niesłusznie znieważali, a ja rozważam przykazania Twoje.

 

Niech się zwrócą do mnie Twoi czciciele, którzy uznają Twe pouczenia.

 

Niech moje serce wytrwa bez skazy przy ustawach Twoich, abym nie został zawstydzony.

 

Kaf

 

Omdlewam z tęsknoty za zbawieniem, zaufałem Twojej obietnicy.

 

Moje oczy tęsknią do Twojego słowa, pytam, kiedy mnie pocieszysz.

 

Chociaż jestem jak skórzany worek w dymie, ustaw Twoich nie zapominam.

 

Ile dni zostało Twemu słudze? Kiedy osądzisz moich prześladowców?

 

Pyszni wykopali dół pode mną, pogardzając Prawem Twoim!

 

Wszystkie Twe nakazy są prawdą; pomóż mi, bo nękają mnie kłamstwem!

 

Omal nie zgładzili mnie z ziemi, lecz ja nie porzuciłem przykazań Twoich.

 

Udziel mi życia według Twej łaski, a będę słuchał Twoich pouczeń!

 

Lamed

 

Na wieki, o PANIE, Twoje słowo trwa w niebie.

 

Z pokolenia na pokolenie wierność Twoja; umocniłeś ziemię, by trwała.

 

Według wyroków Twoich wszystko trwa do dzisiaj, bo wszechświat jest na Twojej służbie.

 

Gdybym nie rozważał Prawa Twego, zapewne zginąłbym upokorzony.

 

Obym nigdy nie zapomniał Twoich przykazań, ponieważ przez nie obdarzyłeś mnie życiem.

 

Jestem Twój, więc mnie wybaw, bo kieruję się Twymi przykazaniami.

 

Czyhali na mnie bezbożnicy, aby mnie zgubić; zrozumiałem Twoje pouczenia.

 

Widziałem kres wszelkich dokonań, lecz Twój nakaz nie ma kresu!

 

Mem

 

Jakże miłuję Twoje Prawo, cały dzień je rozważam.

 

Czynisz mnie mądrzejszym od mych wrogów, bo nakaz Twój zawsze jest ze mną.

 

Jestem rozumniejszy od wszystkich nauczycieli, gdyż rozważam Twoje pouczenia.

 

Jestem bardziej doświadczony niż starcy, bo przestrzegam przykazań Twoich.

 

Unikałem wszelkich ścieżek grzechu, by dochować wierności słowom Twoim.

 

Nie odstąpiłem od Twoich wyroków, gdyż Ty mnie pouczyłeś.

 

Jak słodkie dla mego podniebienia jest Twoje słowo, słodsze niż miód dla ust moich.

 

Dzięki Twoim przykazaniom jestem rozumny, toteż nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa.

 

Nun

 

Twoje słowo jest pochodnią dla nóg moich i światłem na mojej ścieżce.

 

Przysiągłem i postanowiłem przestrzegać Twych sprawiedliwych wyroków.

 

Upokorzono mnie bardzo; PANIE, ożyw mnie zgodnie z Twoją obietnicą.

 

Niech będą Ci miłe, PANIE, ofiary ust moich! Naucz mnie Twoich wyroków!

 

Moje życie jest wciąż w niebezpieczeństwie, ale nie zapominam o Twoim Prawie.

 

Bezbożni zastawili na mnie sidła, lecz nie odszedłem od Twoich przykazań.

 

Odziedziczyłem na wieki pouczenia Twoje, gdyż są radością mego serca.

 

Skłoniłem serce moje, by pełniło Twe ustawy ze względu na wieczną zapłatę.

 

Samech

 

Znienawidziłem niegodziwość, a umiłowałem Prawo Twoje.

 

Ty jesteś moją pomocą i tarczą, więc ufam słowu Twojemu.

 

Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, bym mógł rozważać nakazy mego Boga.

 

Przygarnij mnie zgodnie z Twą obietnicą, a żyć będę, nie zawiedź mojego oczekiwania.

 

Wspomóż mnie, a będę ocalony, bym stale rozważał Twoje ustawy.

 

Odrzucisz tych, co porzucają ustawy Twoje, bo ich zamysły są przewrotne.

 

Odrzucisz wszystkich bezbożników ziemi jak śmieci, a ja wciąż miłuję Twoje pouczenia.

 

Ponieważ lękam się Twoich sądów, drży z bojaźni przed Tobą ciało moje.

 

Ajin

 

Wypełniałem prawo i sprawiedliwość, nie wydaj mnie tym, co mnie krzywdzą.

 

Zapewnij dobro Twemu słudze, niech pyszni mnie nie dręczą.

 

Oczy moje tęsknią za Twoim zbawieniem i za Twym sprawiedliwym słowem.

 

Postąp z Twym sługą według łaski Twojej i naucz mnie Twoich ustaw.

 

Jestem Twoim sługą; daj mi zrozumienie, abym poznał pouczenia Twoje.

 

Czas już, o PANIE, byś przystąpił do dzieła, bo pogwałcili Prawo Twoje.

 

Toteż umiłowałem Twoje nakazy bardziej niż najczystsze złoto.

 

Dlatego trzymam się wszystkich przykazań Twoich, a nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa.

 

Pe

Godne podziwu są Twe pouczenia, dlatego je rozważam.

 

Wyjaśnienie Twoich słów rozjaśnia umysł i daje rozum ludziom prostym.

 

Otworzyłem me usta i głęboko wzdycham, pragnąc nakazów Twoich.

 

Spójrz na mnie i zmiłuj się nade mną, jak zwykłeś postępować z miłującymi Twe imię.

 

Kieruj moimi krokami zgodnie z obietnicą Twoją, by nie opanowała mnie żadna niegodziwość.

 

Wybaw mnie od ludzkich potwarzy, a będę przestrzegał przykazań Twoich.

 

Rozjaśnij oblicze nad swym sługą i naucz mnie ustaw Twoich.

 

Potoki łez płyną z moich oczu, bo nie przestrzegano Prawa Twego.

 

Cade

 

Sprawiedliwy jesteś, PANIE, i słuszne są wyroki Twoje.

 

Ty wydałeś postanowienia, które są sprawiedliwe i niezawodne.

 

Gorliwość mnie pożera, bo moi wrogowie zapomnieli o Twych słowach.

 

Słowo Twoje jest pełne ognia, więc miłuje je Twój sługa.

 

Jestem mały i wzgardzony, lecz nie zapomniałem przykazań Twoich.

 

Twoja sprawiedliwość jest wieczna, a Prawo Twoje jest prawdą.

 

Dopadł mnie ucisk i strapienie, lecz rozkoszuję się Twymi nakazami.

 

Pouczenia Twoje to wieczna sprawiedliwość; daj mi je pojąć, a żyć będę.

 

Qof

 

Wołam z całego serca: Wysłuchaj mnie, PANIE, bo szukam ustaw Twoich!

 

Wzywam Cię, abyś mnie ocalił, chcę zachować Twoje pouczenie!

 

Wstaję przed świtem i wołam; w słowach Twoich pokładam ufność.

 

Do późnej nocy czuwam, aby rozważać Twoje słowa.

 

Słuchaj łaskawie mego głosu, PANIE, spraw, abym ożył zgodnie z wyrokiem Twoim.

 

Zbliżyli się niegodziwi prześladowcy, są oni daleko od Twojego Prawa.

 

Ty jesteś blisko, PANIE, i wszystkie Twe nakazy są prawdą.

 

O Twych pouczeniach wiedziałem zawsze, że ustaliłeś je na wieki.

 

Resz

 

Ratuj mnie i spójrz na moje uniżenie, bo nie zapomniałem Twego Prawa.

 

Rozsądź moją sprawę i mnie wykup, ożyw mnie słowem Twoim.

 

Bezbożni nie osiągną zbawienia, bo nie zważają na Twoje ustawy.

 

Zawsze okazujesz miłosierdzie swoje, PANIE; ożyw mnie zgodnie z Twymi wyrokami.

 

Choć liczni są moi prześladowcy i ciemiężyciele, nie odstępuję od Twoich pouczeń.

 

Widziałem odstępców i bolałem nad tym, że nie zachowują słów Twoich.

 

Spójrz, jak miłuję przykazania Twoje, PANIE, ożyw mnie zgodnie z Twą łaską.

 

Podstawą słów Twoich jest prawda, wieczne są wyroki Twej sprawiedliwości.

 

Szin

 

Możni prześladują mnie bez przyczyny, lecz moje serce lęka się tylko słów Twoich.

 

Będę się cieszył z Twojej obietnicy jak ten, co znalazł bogate łupy.

 

Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę, lecz Prawo Twoje miłuję.

 

W ciągu dnia siedmiokrotnie Cię wielbię za sprawiedliwe wyroki Twoje.

 

Wielki pokój dla miłujących Twe Prawo, tacy nie mogą się potknąć.

 

Wyczekuję Twego zbawienia, PANIE, i miłuję nakazy Twoje.

 

Zachowuję Twoje pouczenia i bardzo je miłuję.

 

Przestrzegam przykazań i pouczeń Twoich, bo wszystkie me drogi są Ci znane, PANIE.

 

Taw

 

Niech modlitwa moja dotrze przed Twe oblicze, PANIE, zgodnie z Twym słowem daj mi zrozumienie.

 

Niech me błaganie dojdzie do Ciebie, ocal mnie zgodnie z Twoją obietnicą!

 

Hymn pojawi się na moich wargach, gdy mnie nauczysz ustaw Twoich.

 

Mój język będzie głosił Twoje słowo, bo wszystkie Twe nakazy są sprawiedliwe.

 

Niech ocali mnie Twa ręka, bo wybrałem przykazania Twoje.

 

Od Ciebie, PANIE, oczekuję zbawienia, a Twoje Prawo jest dla mnie rozkoszą.

 

Pozwól mi żyć, abym mógł Cię chwalić! Niech Twoje wyroki będą dla mnie pomocą.

 

Błądziłem jak zagubiona owca, szukaj Twego sługi, bo nie zapominam nakazów Twoich!

 

 

 

Psalm 119

 

 

 

Udostępniaj Dobre Słowo Boga na Facebooku

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego