Odpowiedz na jedno pytanie w ankiecie dotyczącej terminu naszego spotkania w Krakowie

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.

Mt 10, 7

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

12 lipca 2023

Pokój Tobie!

 

Wakacyjne REKOLACJE w codzienności

 

 

Na poprzednim spotkaniu online naszych Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności, Darek dał bardzo ciekawą propozycję.

 

Kilka kolejnych osób poparło propozycję Darka i tak to spontanicznie organizujemy stacjonarne spotkanie naszej Społeczności w Krakowie.

 

Decyzja o tym, aby się osobiście spotkać, poznać i nawiązać bliższe, osobiste relacje między nami oraz o organizacji spotkania zapadła.

 

Przyznasz, że zapowiada się piękne zwieńczenie naszych Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności.

 

Budujemy osobiste RELACJE, a czy może być bliższe poznanie niż osobiste spotkanie twarzą w twarz?

 

Zobaczenie na żywo uśmiechu drugiej osoby, podanie sobie dłoni, uściskanie się, wspólny posiłek.

 

 

Teraz zastanawiamy się tylko nad konkretnym terminem.

 

Odpowiedz, który dzień Tobie najbardziej odpowiada, aby przyjechać do Krakowa i spotkać się z nami na pierwszym ogólnopolskim spotkaniu naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Który dzień lub dni Tobie najbardziej pasują, aby przyjechać do Krakowa?

 

- Sobota 19 sierpnia

 

- Sobota 26 sierpnia

 

- Niedziela 27 sierpnia

 

- Spotkanie dwudniowe - 26-27 sierpnia

 

Wypełnij teraz tą krótką ankietę z jednym pytaniem ewentualnie odpisz na ten list.

 

 

Szczegóły spotkania ustalimy wspólnie jak poznamy szacunkową ilość uczestników.

 

Dlatego zależy mi, aby każdy kto jest chętny i może przyjechać na to spotkanie.

 

Do dnia 17.07.2023 wypełnił ankietę i odpowiedział na to jedno pytanie o konkretny dzień spotkania.

 

Przyznasz, że jak nas będzie 120 osób na spotkaniu, to będzie od nas wymagało zupełnie innej organizacji niż jak nas będzie 12 osób.

 

 

To tak w nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii (Mt 10, 1-7)

 

 

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

 

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

 

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela.

 

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

 

 

 

Wczoraj odbyło się nasze trzecie spotkanie online wakacyjnych REKOLACJI w codzienności.

 

Więcej o tym spotkaniu oraz nagrania z tego i poprzedniego spotkania udostępnię w ciągu kilku dni.

 

 

Tym czasem, już zapraszam Cię na kolejne, czwarte spotkanie naszych Wakacyjnych REKOLACJI.

 

Zapisz sobie w kalendarzu datę - poniedziałek, 17 lipca o godzinie 20:00.

 

---

 

(23)  Sam zaś Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około trzydziestu.

 

Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego,

 

(24)  syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa,

 

(25)  syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Chesliego, syna Naggaja,

 

(26)  syna Maata, syna Matatiasza, syna Semei, syna Josecha, syna Jody,

 

(27)  syna Jana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego,

 

(28)  syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadana, syna Hera,

 

(29)  syna Jezusa, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego,

 

(30)  syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakima,

 

(31)  syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida,

 

(32)  syna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona,

 

(33)  syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy,

 

(34)  syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora,

 

(35)  syna Serucha, syna Ragaua, syna Faleka, syna Ebera, syna Sali,

 

(36)  syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,

 

(37)  syna Matusali, syna Enocha, syna Jareta, syna Maleleela, syna Kainama,

 

(38)  syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego.

 

Ewangelia Łukasza 3, 23-38

 

 

1 List do Tymoteusza 1

 

1 Księga Samuela 11

 

Księga Daniela 7

 

 

193 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego