Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

08 lutego 2023
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.”
07 lutego 2023
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Mk 9, 7
02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Chcesz, aby Twoja modlitwa była tak piękna jak modlitwa Maryi?

 

Tak wzniosła jak uwielbienie, wysławianie i dziękczynienie Bogarodzicy?

 

Tak pokorna jak modlitwa Matki Zbawiciela?

 

 

Magnificat, pieść dziękczynna Maryi, którą dziś na Mszach wyśpiewuje cały święty Kościół.

 

Całość pieśni Maryi ułożona jest na wzór kantyku Anny z 1 Księgi Samuela.

 

Niepłodna Anna w swojej pieśni wychwala Boga za urodzenie syna.

 

Magnificat to przepiękny poemat historii zbawienia w pigułce.

 

W odróżnieniu do hymnu Anny, modlitwa Maryi jest bardziej osobista.

 

To wyraz niezwykle intymnej relacji Maryi z Bogiem.

 

Maryja z serca dziękuje Bogu za wielkie rzeczy jakie czyni w historii Izraela oraz w jej osobistym życiu.

 

Wielbi Boga za wielkie dzieła, które nieustannie realizuje dla swoich sług oraz we współudziale swoich wybrańców.

 

Maryja chwali Boga za Jego opatrzność i wierność obietnicom, które wypełnia w całości.

 

 

 

Magnificat to dla nas doskonały wzór głębokiej modlitwy inspirowanej, nie czym innym jak oczywiście, Słowem Boga.

 

Maryja swoją modlitwę tka ze Słów, które czerpie ze Starego Testamentu.

 

Szczególnie z Księgi Rodzaju, Wyjścia, Psalmów, Proroka Izajasza oraz 1 Księgi Samuela, o której już wspomniałem.

 

O czym to świadczy?

 

Jaki wniosek możesz z tego wyciągnąć osobiście dla siebie?

 

 

Maryja, żeby mogła w swojej osobistej modlitwie czerpać tak obficie z całego BOGActwa Biblijnych Słów i całych zdań.

 

Musiała mieć naczytane i obficie zasiane w swoim sercu Słowo Boga.

 

Błogosławiony owoc żywota Maryi, Jezus, począł się z Jej bliskiej, osobistej relacji z Bogiem.

 

Z Jej otwarcia się na Ducha Świętego.

 

Z pełnego zaufania Bogu, przyjęcia Jego Woli i wypełnieniu jej w całości.

 

A to wszystko jest efektem, skutkiem i owocem codziennego karmienia się i napełniania serca Maryi Słowem Boga.

 

Nie wiem jak dla Ciebie?

 

Dla mnie, to jest najlepsza rekomendacja od Maryi, aby codziennie karmić się Słowem Boga.

 

Aby obficie siać ziarno Słowa w swoje serce każdego dnia.

 

No chyba, że nie chcesz wydawać takich owoców jak Maryja?

 

 

Dziś doszło do mnie, tak dobitnie, skąd i po co urodził się w moim sercu ten pomysł na nasze wielkie dzieło na cały nadchodzący 2023 rok.

 

Nasza wielka uczta 365 dni codziennego karmienia się Słowem Boga i przeczytania całego Pisma Świętego jest dla tych, którzy chcą być jak Maryja.

 

Dla tych, którzy chcą, jak Maryja mieć naczytane, przepełnione serce Słowem Boga.

 

Którzy chcą karmić się Słowem Boga każdego dnia.

 

Którzy chcą, aby z ich serca płynęła tak piękna, pokorna, wzniosła modlitwa pełna uwielbienia i dziękczynienia Bogu.

 

Którzy pragną wydawać piękne, obfite owoce swojego życia.

 

Którzy chcą doświadczać tak bliskiej, osobistej relacji z Bogiem.

 

Którzy pragną otworzyć się na Ducha Świętego i przyjąć Jego moc.

 

Którzy pragną, aby w ich sercach narodził się Jezus.

 

 

Przeczytaj teraz Magnificat.

 

Niech ta modlitwa Maryi stanie się dla Ciebie wzorem Twojej modlitwy.

 

 

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

W owym czasie Maryja rzekła:

 

"Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim.

 

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

 

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte.

 

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.

 

Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

 

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

 

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

 

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie.

 

Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki".

 

Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

Łk 1, 46-56

 

 

 

 

Marana tha - Panie przyjdź

 

Bardzo dobrego i bardzo pięknego Adwentowego czasu

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

23 grudnia 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. 

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Łk 1, 46

Chcesz być jak Maryja? 
Aby Twoja modlitwa była tak piękna jak modlitwa Maryi? 
By Twoje życie było owocne jak Maryi?