Regulamin sklepu internetowego BogactwoRozwoju.pl

 

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. DOSTAWA

6. PŁATNOŚĆ

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. DANE OSOBOWE

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 

1.    DEFINICJE


 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. ORGANIZATOR - każda osoba fizyczna lub prawna, będąca organizatorem Usługi szkoleniowej jednocześnie nie będąca Sprzedawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu, której Usługi szkoleniowe sprzedawane są za pośrednictwem Sklepu Internetowego

1.7. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.9. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.10.     SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem BogactwoRozwoju.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.11.     SPRZEDAWCA – właściciel Sklepu internetowego BogactwoRozwoju.pl spółka Spotami Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-619), ul. Turniejowa 70/97B, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369039, NIP 6793045040, REGON 121301363
Adres poczty elektronicznej: biuro@spotami.pl, kontakt@BogactwoRozwoju.pl
Numer telefonu (+48) 12 3586287, numer fax (+48) 12 3589870 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

1.12.     STRONA – Usługodawca, Sprzedawca, Organizator lub Klient.

1.13.     UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu, Usługi szkoleniowej zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14.     USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.15.     USŁUGA SZKOLENIOWA – usługa realizowana bezpośrednio przez Usługodawcę lub  Organizatora; realizowana za pośrednictwem internetu (online), poczty elektronicznej, na nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego przez udostępnianie materiałów w formie tekstowej, wideo, audio lub poprzez organizację spotkania grupowego lub indywidualnego dla Klientów.
 

1.16.     USŁUGODAWCA – właściciel sklepu internetowego BogactwoRozwoju.pl spółka Spotami Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-619), ul. Turniejowa 70/97B, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369039, NIP 6793045040, REGON 121301363
Adres poczty elektronicznej: biuro@spotami.pl, kontakt@BogactwoRozwoju.pl
Numer telefonu (+48) 12 3586287, numer fax (+48) 12 3589870 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

1.17.     ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu, Usługi szkoleniowej i określające istotne jej warunki.


 

2.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


 

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: Spotami Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-619), ul. Turniejowa 70/97B, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369039, NIP 6793045040, REGON 121301363

Adres korespondencyjny:

Bogactwo Rozwoju
Spotami Sp. z o.o.
Turniejowa 70/97B
30-619 Kraków

Adres poczty elektronicznej: biuro@spotami.pl, kontakt@bogactworozwoju.pl
Adres strony internetowej BogactwoRozwoju.pl
Numer telefonu (+48) 12 3586287, numer fax (+48) 12 3589870 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1.   Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2.   Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym;

2.5.3.   Newsletter

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1.   Komputer z dostępem do Internetu;

2.6.2.   Dostęp do poczty elektronicznej;

2.6.3.   Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli; lub wyższa;

2.6.4.   Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10.     Klient obowiązany jest po zakupie szczególnie Usługi szkoleniowej nie rozpowszechniać materiałów otrzymanych od Organizatora lub Usługodawcy w jakiejkolwiek formie fizycznej, elektronicznej czy internetowej chyba, że Strony ustalą inaczej.

2.11.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.


 

3.    ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


 

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, oraz Hasło.

3.3.2.   Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na przesyłaniu drogą elektroniczną na podany przez klienta adres e-mail Newslettera mogącego zawierać informacje o aktualnościach dotyczących Sklepu Internetowego oraz Usługodawcy jego asortymentu, aktualności oraz proponowanych przez Usługodawcę produktów i usług oraz informacji marketingowych i reklamowych. Umowa zostaje zawarta w momencie podania przez Klienta adresu e-mail i zapisania się na Newsletter lub wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera podczas Rejestracji lub składania Zamówienia. Umowa ta jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.7.1.   Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.7.2.   Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

3.7.3.   Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.7.4.   Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.


 

4.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


 

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach i Usługach szkoleniowych podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu, Usługi szkoleniowej uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego.

4.3. Cena Produktu, Usługi szkoleniowej uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu, Usługi szkoleniowej za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu, Usługi szkoleniowej i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1.   W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko,adres e-mail, Produkt lub Usługę szkoleniową, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Opłać zamówienie”.

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca:
(1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem
oraz
(2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.


 

5.    DOSTAWA


 

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana w możliwie jak najkrótszym możliwym terminie (zwyczajowo do 7 dni roboczych) nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego.

5.5. Usługi szkoleniowe realizowane są w sposób i terminie, który każdorazowo jest szczegółowo wyszczególniony w opisie danej Usługi szkoleniowej na stronach Sklepu internetowego. 


 

6.    PŁATNOŚĆ


 

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);

6.1.2.   Za pomocą przelewu elektronicznego realizowanego za pośrednictwem operatora, którego nazwa i logotyp widnieje na stronach Sklepu internetowego (lista banków, za pomocą, których można dokonać płatności będzie przedstawiona podczas składania zamówienia);

6.1.3.   Za pomocą karty kredytowej rozliczanej za pośrednictwem operatora, którego nazwa i logotyp widnieje na stronach Sklepu internetowego;

6.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.


 

7.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, którego wzór jest na końcu Regulaminu w terminie czternastu dni. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach opisanych w punkcie 7.5. Regulaminu. Do zachowania terminu czternastu dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bogactworozwoju.pl

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się:

7.2.1.   W przypadku Umowy sprzedaży Produktu od dnia wydania Produktu;

7.2.2.   W przypadku świadczenia Usługi szkoleniowej oraz świadczenia Usługi elektronicznej od dnia jej zawarcia.

7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi szkoleniowej, Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na numer rachunku bankowego (banku z siedzibą w Polsce) lub na rachunek karty kredytowej jaką została uiszczona opłata.

7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

(1) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2;

(2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

(3) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

(4) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;


 

8.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO


 

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

8.1.1.   Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.1.2.   Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Bogactwo Rozwoju, ul. Turniejowa 70/97B, 30-619 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@BogactwoRozwoju.pl

8.1.3.   Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony z Klientem sposób.

8.1.4.   Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi szkoleniowej realizowanej bezpośrednio przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Bogactwo Rozwoju, Spotami, ul. Turniejowa 70/97B, 30-619 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@BogactwoRozwoju.pl

8.3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi szkoleniowej realizowanej przez Organizatora (nie będącego jednocześnie Usługodawcą w myśl niniejszego Regulaminu), dotyczące organizacji, przebiegu i wszelkich sytuacji mających miejsce podczas lub w czasie realizowania Usługi Szkoleniowej należy zgłaszać w trybie wskazanym w Regulaminie Usługi Szkoleniowej lub bezpośrednio do Organizatora Usługi szkoleniowej. W przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej danej Usługi Szkoleniowej przez Sprzedawcę, Sprzedawca przekaże reklamację do Organizatora.

8.4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego:

8.4.1.   Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@BogactwoRozwoju.pl

8.4.2.   Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.4.3.   Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.4.4.    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny uzgodniony z Klientem sposób.


 

9. DANE OSOBOWE

 

9.1.     Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Spotami Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-619), ul. Turniejowa 70/97B, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369039, NIP 6793045040, REGON 121301363, adres poczty elektronicznej biuro@spotami.pl

9.2.     Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży, Umowy szkoleniowej lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, a także jeżeli Klient wyrazi na to zgodę w celach marketingowych.

9.3.     Dane osobowe mogą być przekazane operatorowi płatności elektronicznych jeżeli będzie to wynikało z konieczności realizacji płatności za zakup dokonany w Sklepie internetowym.

9.4.     Dane osobowe mogą być przekazane dostawcy (operatorowi pocztowemu, firmie kurierskiej) wybranemu przez Klienta podczas dokonania zakupu w Sklepie internetowym w zakresie niezbędnym dla wykonania dostawy.

9.5.     Dane osobowe mogą być przekazane Organizatorowi Usługi szkoleniowej, którą zakupi Klient w Sklepie internetowym jeżeli dane będą niezbędne do realizacji Usługi szkoleniowej i w zakresie niezbędnym do realizacji danej Usługi szkoleniowej.

9.6.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9.7.     Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży, Usługi szkoleniowej lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży, Usługi szkoleniowej lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.


 

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

10.1.     Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.3.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny: rozszerzenie oferty Sklepu internetowego, zmiany w oprogramowaniu Sklepu internetowego, poprawę jakości wykonywanych Usług, dostosowanie Regulaminu wynikających ze zmian w wymogach prawnych, ze względu na istotne przyczyny mające na uwadze ochronę dóbr Stron z szczególnym naciskiem na dobro Klientów. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

10.4.     Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://bogactworozwoju.pl/regulamin-sklepu oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

10.5.     Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 11.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, zawierającej dane dotyczące Zamówienia.

10.6.     Spory powstałe pomiędzy Stronami Usługodawcą, Sprzedawcą, Organizatorem a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 


 

 


 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


 

Miejscowość……………...,data……………….

..............................................

..............................................

..............................................
Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania

Bogactwo Rozwoju

Turniejowa 70/97B

30-619 Kraków

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)

odstępuję od umowy ...................................................................................

zawartej dnia......................................................w.........................................

Proszę o zwrot kwoty......................zł
(słownie: ........................................................................)

na konto nr…........................................................................................

Zwracam................................................................................................ w stanie niezmienionym,

który został mi dostarczony dnia .............................


 

......................................................
czytelny podpis Konsumenta

 

Copyright © 2014-2017 

BOGActwo Rozwoju Arkadiusz Piotr Tomczyk

Twoja prywatność jest gwarantowana.
Nigdy nie ujawnimy Twoich danych.

Adres Email:

klub@bogactworozwoju.pl

 

Tel. 12 358 62 87

 

 

Adres korespondencyjny:

BOGActwo Rozwoju

Turniejowa 70/97B

30-619 Kraków

 

 

Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Sprawdź PPŻ>>